حمید احدی

حمید احدی

حمید احدی

۵ سال به صورت حرفه ای عکاسی می کنم. همه ژانر های عکاسی را دوست دارم و اگر موقعیت و امکانات فراهم باشد، عکاسی می کنم.

افتخارات در آیتوریسما

سایر افتخارات

  • شرکت در نمایشگاه عکاسان آزاد ایرانشناسی شهر اصفهان
  • شرکت در نمایشگاه عکاسان آزاد ایرانشناسی شهر همدان
  • شرکت در نمایشگاه عکاسان آزاد ایرانشناسی شهر کرمانشاه
  • شرکت در نمایشگاه عکاسان آزاد ایرانشناسی شهر شیراز
  • شرکت در نمایشگاه عکاسان آزاد ایرانشناسی شهر رشت
  •