علیرضا عابد مقدم

علیرضا عابد مقدم

علیرضا عابد مقدم

عرض سلام و ادب.
بنده پزشک هستم ولی عکاسی جز تفریحات بنده می باشد و از سال 76 عکاسی می کنم .و عکاسی طبیعت انجام می دهم.

افتخارات در آیتوریسما

سایر افتخارات

  • عکاسی طبیعت از سال 1376.چند نمایشگاه بخصوص در دانشگاه علوم پزشکی تبریز داشتم‌.