بوشهر از جنوبی‌ترین شهرهای کشور در همسایگی خلیج همیشه فارس است. این شهر دارای زمستان‌هایی خنک و تابستان‌هایی گرم و مرطوب است. بوشهر دارای ذخایر عظیم نفت و گاز در کشور است و به این دلیل پایتخت نفت و گاز ایران نامیده می شود.