طالقان، از شهرهای زیبا و مناطق کوهستانی استان البرز است که به واسطه‌ چشمه‌های متعدد، آبشارهای خروشان، یخچال‌های طبیعی و آثار مذهبی و تاریخی موجود در این شهرستان، یکی از مقاصد گردشگری کشور به حساب می آید.