محمدصادق نکوئی

محمدصادق نکوئی

محمدصادق نکوئی

شیراز گردی های من و پیجی برای هنرهایی که توانایی انجامشان را دارم و در آینده حتما ایرانگردی ها

افتخارات در آیتوریسما

سایر افتخارات

به مدت هشت سال البته نه بطور پیوسته در زمینه عکاسی از مناظر شیراز مشغول هستم و در حال حاضر شش ماه است که پیجی در همین زمینه راه اندازی کرده ام و در آینده تصمیم به فعالیت‌های گسترده تری دارم