تهران، پایتخت ایران و مرکز استان تهران، پرجمعیت ترین شهر ایران و آسیای غربی و بیست و نهمین شهر پرجمعیت جهان است. کلانشهر تهران دومین کلانشهر بزررگ خاور میانه به شمار می آید.

Bame TehraniTourismA
DarakehiTourismA
DarbandiTourismA
Darolfonun SchooliTourismA
Tehran Book GardeniTourismA
Iran National MuseumiTourismA