یزدان عرب

یزدان عرب

یزدان عرب

یزدان عرب از اراک عکاس اجتماعی و شهری ۴ ساله که عکاسی میکنم

افتخارات در آیتوریسما

سایر افتخارات

  • عکاسی از مجموعه های کارخانه ها و پالایشگاه ها عکاسی صنعتی
  • عکاسی از فضا های شهری
  • عکاسی از مشکلات و دغدغه های مردم (اجتماعی)
  • عکاسی مذهبی(حرم ها،هیئت ها،دسته ها)