شهر گرمسار در قسمت غربی استان سمنان واقع شده است. گرمسار در دشتی در فاصله 107 کیلومتری از تهران قرار گرفته است. رودخانه حبله رود که از دالیچالی فیروزکوه سرچشمه می گیرد، در گرمسار جریان می یابد.