سنندج مرکز استان کردستان و دومین شهر بزرگ کردنشین ایران پس از کرمانشاه و مرکز سیاسی و فرهنگی کردستان است که در غرب ایران واقع شده است. این شهر دارای آب و هوای سرد و کوهستانی است. به‌ دلیل‌ کوهستانی‌ بودن‌ منطقه‌ کردستان‌، شهر سنندج‌ دارای‌ دشت‌، قشلاق‌ و رودخانه‌ است‌ و همین عوامل طبیعی باعث جذب‌ عشایر کوچ روی‌ کرد بوده‌ است‌.