سرخس یکی از شهرهای استان خراسان رضوی می باشد که در گذشته در مسیر جاده ابریشم قرار داشته است. براساس شاهنامه فردوسی، این شهر از زمان افراسیاب وجود داشته است و نام آن را بر اساس سازنده آن، سرخس، فرزند گودرز نهاده اند.