حجت الله کاراندیش

تاریخ صدور گواهینامه: 2021-07-19
تاریخ انقضای گواهینامه: 2023-07-19

معرفی اجمالی از زبان ایشان:

بنده عکاسی روبا مطالعات کتاب های آموزشی و بصورت تجربی فراگرفته ودرهیچ مرکز آموزشی تاکنون شرکت نکردم.

سایر افتخارات:
error: محتوا قابل کپی کردن نمی باشد.!