حمید احدی

تاریخ صدور گواهینامه: 2021-04-12
تاریخ انقضای گواهینامه: 2023-04-12

معرفی اجمالی از زبان ایشان:

۵ سال به صورت حرفه ای عکاسی می کنم. همه ژانر های عکاسی را دوست دارم و اگر موقعیت و امکانات فراهم باشد، عکاسی می کنم.

سایر افتخارات:
شرکت در نمایشگاه عکاسان آزاد ایرانشناسی شهر اصفهان | شرکت در نمایشگاه عکاسان آزاد ایرانشناسی شهر همدان | شرکت در نمایشگاه عکاسان آزاد ایرانشناسی شهر کرمانشاه | شرکت در نمایشگاه عکاسان آزاد ایرانشناسی شهر شیراز | شرکت در نمایشگاه عکاسان آزاد ایرانشناسی شهر رشت
error: محتوا قابل کپی کردن نمی باشد.!