داود رحیمی نقابی

تاریخ صدور گواهینامه: 2021-08-03
تاریخ انقضای گواهینامه: 2023-08-03

معرفی اجمالی از زبان ایشان:

یک آدم ساده با گوشی دستش عاشق طبیعت و ابنیه تاریخی

سایر افتخارات:
۴ سال با تلفن همراه از نقاط مختلف ایران عکس میگیرم
error: محتوا قابل کپی کردن نمی باشد.!