علیرضا باباپور

تاریخ صدور گواهینامه: 2021-09-05
تاریخ انقضای گواهینامه: 2023-09-05

معرفی اجمالی از زبان ایشان:

حدود پنج سال به صورت اماتور با گوشی به ثبت مناظر طبیعت ایران میپردازم

سایر افتخارات:
error: محتوا قابل کپی کردن نمی باشد.!