فاطمه اشکستانی

تاریخ صدور گواهینامه: 2021-07-13
تاریخ انقضای گواهینامه: 2023-07-13

معرفی اجمالی از زبان ایشان:

عکاسی ‌طبیعت

سایر افتخارات:
error: محتوا قابل کپی کردن نمی باشد.!