مرجان بخت همت

تاریخ صدور گواهینامه: 2021-06-13
تاریخ انقضای گواهینامه: 2023-06-13

معرفی اجمالی از زبان ایشان:

عکاس طبیعت و کردشگری

سایر افتخارات:
۲سال فعالیت در موضوع و محورعکاسی طبیعت و گردشگری
error: محتوا قابل کپی کردن نمی باشد.!