مهدی شیروانی

تاریخ صدور گواهینامه: 2021-07-26
تاریخ انقضای گواهینامه: 2023-07-26

معرفی اجمالی از زبان ایشان:

عکاس کانون عکس اصفهان

سایر افتخارات:
منتخب عکس سالیانه کانون عکس | شرکت در نمایشگاه های داخلی متعدد
error: محتوا قابل کپی کردن نمی باشد.!